Article image

HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

20.08.2020

Ziņas

WeAreDots, SIA 2020.gada 6.augustā noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/19/A/145 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneris piesaistīta Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projekta mērķis ir attīstīt eko-orientētu IT sistēmu, kas nosaka vispiemērotāko putnu barošanas procesu un zemāko CO2 un NH3 izmešu līmeni katram konkrētam olu un broileru ražotājam, lai palielinātu produktivitāti, samazinātu slimību izplatību, putnu mirstību, tādējādi arī sekmējot vides aizsardzību.

Viens no WeAreDots, SIA izstrādātajiem produktiem ir AIHEN, kas ir specifiska nozares platforma ar mērķi apkopot un grupēt ražošanas datus, kā arī automatizēt biznesa procesus olu ražotājiem. Platformā esošie ražošanas dati tiek glabāti mākonī, kas nodrošina mājputnu nozares ekspertiem un vadībai piekļuvi datiem jebkurā laikā, kas ir nozīmīga prasība putnkopības nozarē. Uzsākot AIHEN platformas ieviešanu pie vairākiem nozares pārstāvjiem, tika secināts, ka ražošanas procesā ir iespējama un arī nepieciešama būtiska modernizācija, ko var panākt, ieviešot jaunus IT risinājumus putnkopības nozarē Latvijā, Baltijā un plašāk ES. Latvijas un Igaunijas mājputnu asociācijas, uzrunājot savus biedrus, veica aptauju, kuras ietvaros tika noteikts ražošanas procesā izmantoto tehnoloģiju līmenis un raksturīgākā problemātika, kā arī identificētas būtiskākās atšķirības, kuras noteiktu tos raksturlielumus, kas ņemami vērā pie datu apstrādes un tālākas analīzes, kā piemēram, dažādas putnu sugas, atšķirības putnu turēšanas veidos u.c. Būtiski pieminēt, ka dabas piesārņojuma mazināšana tika minēta kā viens no tālākās nozares būtiskākajam aspektiem nozares tālākās attīstības tendencēs.

Rezultātā tika secināts, ka būtu nepieciešams izveidot jaunu datu analīzes rīku, kas bāzēts uz mašīnmācīšanās algoritmiem, lai olu un broileru ražošanā panāktu labākus efektivitātes rezultātus. Izmantojot detalizētu barības vielu analīzi un to korelāciju ar ražošanas procesa raksturlielumiem, tiktu radīts mākslīgais intelekts ar mērķi gan celt ražošanas efektivitāti, gan samazināt pieaugošu CO2 un NH3 emisiju līmeni ražošanas procesos. Lai arī bažas par piesārņojumu turpina pieaugt, analizējot sensoru apkopotos datus, ir jānoskaidro, kuras barības vielas rada lielākās emisijas.

Putnkopības izmaksu lielāko daļu veido izdevumi par barību. Ja WeAreDots, SIA šī brīža esošais produkts AIHEN nodrošina centralizētu mājputnu datu glabāšanas un vizualizācijas krātuvi, tad projekta ietvaros jaunradītā platforma un analīzes rīks HENCO2 palīdzēs optimizēt barošanas procesu un samazināt ražošanas izmaksas, kā rezultātā palielināsies uzņēmumu darbības efektivitāte, paaugstināsies rentabilitāte, radot ne tikai būtisku sociālekonomisko ietekmi nozarei kopumā, bet arī dos ievērojamu ieguldījumu dabas aizsardzībā samazinot kaitīgās CO2 un NH3 emisijas.

Projekta konsorcijā Latvijas Lauksaimniecības universitāte būs atbildīga par esošo datu apkopošanu, savukārt WeAreDots, SIA izstrādās sistēmu, mašīnmācīšanās moduli un mehānismu papildu datu iegūšanai.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 934’958,56 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599’705,52 EUR jeb 64,14% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 2.maiju un to plānots īstenot 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2022.gada 30.aprīlim.