Article image

dots. kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti turpina darbu pie "HENCO2" projekta

07.05.2021

Ziņas

Projekta (Nr.1.1.1.1/19/A/145 “HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai) ietvaros tika sagatavota datu bāzes struktūra par projektā iesaistīto ražotāju vistu produktivitātes datiem, lai noteiktu dažādu barības recepšu ietekmi uz produktivitāti. Salīdzināti vistu produktivitātes dati dažādās turēšanas sistēmās. Tika veikta papildus faktoru, kas ietekmē produktivitāti, identificēšana, kā arī noskaidroti vistu produktivitāti ietekmējošie faktori dažādās turēšanas sistēmās. Veikta literatūras salīdzinošā analīze par

  • faktoru ietekmi uz SEG emisijām dažādās putnu turēšanas sistēmās,
  • NH3 un CO2 koncentrācijas ietekmi uz broileru un dējējvistu produktivitāti dažādās putnu turēšanas sistēmās,
  • NH3 un CO2 koncentrācijas līmeņa ietekmi uz SEG emisijas līmeni, to mērīšanas metodēm.

Uzsākta NH3 un COkoncentrācijas līmeņa ietekmes novērtēšana uz vistu produktivitāti dažādās turēšanas sistēmās. Pētījuma rezultāti (Arhipova, I., Vitols, G., Paura, L., Jankovska, L. Smart Platform Designed to Improve Poultry Productivity and Reduce Greenhouse Gas Emissions) tika prezentēti š.g. 26. februārī starptautiskajā zinātniskajā konferencē 6th International Congress on Information and Communication Technology ICICT 2021, https://icict.co.uk/glimpse-of-icict-2021.php


Balstoties uz pirmajā projekta aktivitātē “Broileru un dējējvistu produktivitātes analīze un gāzu emisijas līmenis dažādās barošanas stratēģijās un vidēs” paveikto, tika pārveidotas datu struktūras un definētas prasības papildu funkcionalitātei, kas jāievieš esošajā tehnoloģiskajā risinājumā. Sagatavots datu migrācijas plāns, lai atlasītu, sagatavotu, iegūtu, pārveidotu un pārsūtītu pareizas formas un kvalitātes datus. Izstrādāti datu migrācijas skripti, identificējot datu formātu, atrašanās vietu utt.

Turpinās CO2 un NH3 sensoru SEG emisiju mērījumu datu saņemšana reālā laikā un to saglabāšana sistēmā, tiek veikta periodiska uzkrāto datu kvalitātes novērtēšana, kā arī uzsākta datu pakas apraksta sagatavošana.