Article image

Turpinās veiksmīga sadarbība ar SIA "PERUZA" starpnozaru pērtniecības projektā

18.01.2021

Ziņas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Projektā paredzēts izveidot kombinētu izejmateriāla, produkta un ražošanas procesa kompleksu kontroles un vadības mehatronisku un IT risinājumu, kas nodrošinās komerciāli vērtīgu zivju produkcijas efektīvu ražošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 31.janvārim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 327 150, tai skaitā EUR 186 387,50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.