Article image

Mašīnbūves kompetences centra projekts "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei”

04.08.2020

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.2 “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir lielā atkārtojamībā veicamu ražošanas uzdevumu, gan vienkāršu, gan arī sarežģītu, izpilde nemainīgā kvalitātē un ilgstoši, ir ļoti nogurdinošs uzdevums, kuru veicot cilvēks nogurst un zaudē gan tempu, gan uzmanību. Vienlaikus cilvēka iesaiste ir pamatota tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams atrisināt tuvojošos vai radušos nestandarta situāciju, kam grūti sagatavot paredzošu algoritmu, lai to izpildītu manipulatori.

Identificēt tās dažādu pārtikas rūpniecību ražošanas procesu tehnoloģiskās vietas, kurās ar datorredzi un mašīnmācīšanās iespēju aprīkotu robotmanipulatoru ieviešana dod lielāko ekonomisko efektu un tām izveidot darbspējīgus prototipus. Risinājumus veidot, paredzot cilvēka un robotmanipulatoru optimālus sadarbības modeļus, veicinot darbinieku darba jēgpilnu piepildījumu un deficītā darbaspēka izvietošanu tajos ražošanas posmos, kuros cilvēka līdzdalība un tieša veikšana ir pamatota un neaizvietojama.

Laika posmā no 01.04.2020 – 30.06.2020

Abi projekta partneri patlaban realizē 2.aktivitāti “Eksperimentālā izstrāde”.

Iepriekšējā periodā WeAreDots (DOTS) izveidoja mašīnmācīšanās apstrādes plūsma (t.sk. apmācības /validācijas /testa kopu ieguvi, apmācību un pārbaudi, cilvēku un mākslīgo aģentu sniegto koriģējošo signālu iestrādi turpmākā apmācību un novērtēšanas procesā) robotmanipulatora darbināšanas vides konteksta izguvei, izmantojot 1.posmā identificēto sensoru datus un nodrošinot robotmanipulatora operatīvās vadības signālu ģenerēšanu. Diemžēl COVID-19 ierobežojumu dēļ pētījuma dalībniekiem bija liegts ierasties birojā klātienē, tāpēc pārskata periodā nav veikti pētniecības un attīstības darbi.

PERUZA veica mehānisko un mehatronisko sistēmu pilotvarianta montāžu un testēšanu sadarbībā ar galveno vadošo sistēmas datoru un attālinātiem operatoriem. Darbi turpināti, izveidojot karuseļveida pārvietošanas platformu, kas iepakojumus, ko identificējusi WeAreDots atpazīšanas sistēma, nogādātu attiecīgos konteineros.