Article image

dots. sadarbībā ar partneriem būtiski pilnveidos studējošo digitālās kompetences

23.11.2022

Ziņas

Informācijas tehnoloģiju izmantošanas kompetence strauji kļūst par nepieciešamību visās nozarēs un profesijās. Lai kāpinātu savu absolventu konkurētspēju darba tirgū un pienesumu uzņēmumos, kuros viņi strādā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) kopīgi ar septiņiem partneriem līdz 2023. gada beigām īstenos apjomīgu projektu studējošo digitālo kompetenču stiprināšanai.

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) mērķis ir stiprināt digitālo kapacitāti un ieviest digitālās iniciatīvas Latvijas augstskolās, integrējot tehnoloģiskos risinājumus studiju kursu saturā un procesā.


“Digitālo risinājumu apguve universitātē ir kritiski nepieciešams process ne tikai topošajiem speciālistiem datorvadībā un programmēšanā, bet arī visās mūsu īstenotajās biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmās. Digitāli prasmīgam ir jābūt gan agronomam un mežsaimniekam, gan ekonomistam, veterinārārstam un ainavu arhitektam. Līdz ar to turpmākā gada laikā būtiski pilnveidosim studiju saturu un iekļausim tajā padziļinātu informācijas tehnoloģiju apguvi, specifiski pielāgojot to katra studiju virziena vajadzībām,” stāsta LBTU rektore Irina Pilvere.

Iepriekšējos gados LBTU un citas augstskolas ieguldījušas nozīmīgus resursus, lai paaugstinātu mācībspēku kvalifikāciju, pilnveidotu studiju programmu saturu atbilstoši darba tirgus vajadzībām un izveidotu skaidru sistēmu studiju kvalitātes novērtēšanai.


Kā skaidro projekta vadītāja Ilze Beitāne, jaunā digitalizācijas projekta ietvaros tiks mainīts fokuss un visas aktivitātes vērstas uz studējošajiem un viņu digitālo kompetenču pilnveidi. Papildus tiks stiprināta universitātes kapacitāte mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās jomā, izstrādāta un ieviesta vienota digitālo kompetenču vērtēšanas sistēma, kā arī izveidots vienots digitāls risinājums pārbaudījumu procesa nodrošināšanai.


“Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas dati, digitālās prasmes vismaz pamata līmenī 2019. gadā bija 43% iedzīvotāju vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem. Savukārt augsta līmeņa digitālās prasmes vidēji Eiropas Savienībā ir 33% iedzīvotāju, kamēr Latvijā šis rādītājs ir tikai 24%. Mūsu kā universitātes mērķis nav pamata līmeņa digitālo prasmju attīstīšana, bet gan topošo speciālistu apmācība augsta līmeņa digitālo kompetenču ieguvei. Īstenotā projekta laikā izveidosim sistēmu studējošo digitālo prasmju novērtēšanai un mērķtiecīgi strādāsim, lai tās kāpinātu vismaz līdz 6. kompetences līmenim,” skaidro I. Beitāne.


Projekta konsorcijā ir iesaistītas sešas Latvijas augstākās izglītības iestādes, kurās tiks īstenotas iepriekš minētās aktivitātes, un divi komersanti. Konsorcija jeb partnerības vadošais partneris ir LBTU, kas apvienojusi parējos septiņus partnerus: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Biznesa Augstskolu “Turība”, SIA “WeAreDots” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža".


Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.